तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019 कहाँ आयोजित किया गया?

  • 1रबात, मोरक्को
  • 2अंताल्या, तुर्की
  • 3लीमा, पेरु
  • 4टोक्यो, जापान
Answer:- 2
Explanation:-

तुर्की के एंटाल्या में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2019।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book