‘अरुणिमा’ में कौन-सा प्रत्यय है -

  • 1

    इम

  • 2

  • 3

    इमा

  • 4

    मा

Answer:- 3
Explanation:-

‘अरुणिमा’ इमा प्रत्यय से बना शब्द है। इमा - लाल - लालिमा, भंग - भंगिमा, काल - कालिमा, नील - नीलिमा। आ - ठेलना - ठेला, फाँसना - फाँसा, झारना - झारा, घेरना - घेरा।

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book