भवच्छेदस्त्र्यम्बकपादपासवः में भवच्छेदः किसका विशेषण है -

 • 1

  त्र्यम्बक का 

 • 2

  त्र्यम्बकपाद का 

 • 3

  पासवः का 

 • 4

  पाद का 

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book