माता  शत्रुः पिता वैरी येन बालोंं न  पाठितः।न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।।अनधीतः सभामध्ये कथं भवति - 

  • 1न दूयते 
  • 2

    न शोभते 

  • 3

    न याचते 

  • 4

    न तिष्ठति 

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book