कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रीयम् उपकरणम् अस्ति। तस्य उपयोग: क्रियते ----

 • 1

  श्रवणकतिविधौ छात्रान् नियोजयितुम्।

 • 2

  छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थम्।

 • 3

  भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थम्।

 • 4

  कक्षायाम् अनुशासनं पालयितुम्।

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book