ससन्दर्भं व्याकरणम् नाम-

 • 1

  पुन: पुन:अभ्यासबलेन व्याकरणस्य अधिगमनम्।

 • 2

  पूर्वम् रूपाणाम् ज्ञानम् अनन्तरं प्रयोगं इति प्रवृत्ति:

 • 3

  स्वाभाविकभाषाया: उदाहरणेषु रूपाणां परिचय: तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनम्

 • 4

  व्यवस्थित संरचनामाध्यमेन रूपाणाम् अधिगमनम् येन विद्यार्थी क्रमश: विकास प्राप्नोति।

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book