शिक्षक: एकं पाठं स्वगत्या पठति विद्यार्थिन: समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय पाठस्य पुननिर्माणं कुर्वन्ति। एवं विधं कार्यम् अस्ति ----

 • 1

  श्रुतलेख:

 • 2

  व्याकरणश्रुतलेख:

 • 3

  कार्यस्य पुनर्लेखनम्

 • 4

  पारस्परिक श्रुतलेख:

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book