अधस्तनेषु अभिजातभाषाया: किं निकषं नास्ति ?

 • 1

  भाषायां: 1500-2000 वर्षपुरातन: इतिहास: लिखित- साहित्यम् अस्ति ।

 • 2

  भाषाया: कानिचन प्राचीनसाहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति।

 • 3

  भाषा अनुसूचितभाषावर्गे न स्यात्

 • 4

  भाषाया: मौलिकसाहित्यपरम्परा स्यात् इतरभाषावर्गेभ्य: उद्धृतसाहित्यं न स्वीकुर्यात् ।

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book