अधस्तनेषुं किं भाषाधिग्रहणाधिगमयो: मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते ?

 • 1

  प्रवाह: शुद्धता च

 • 2

  भाषाया: साम्मुख्यम्

 • 3

  शुद्धता वेग: च

 • 4

  वेग: उच्चारणम् च

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book