मातृभाषाया : संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्ति: च समीचीना ?

 • 1

  एषा बालानाम् अधिगमे चिन्तने सम्प्रेषणे च सहाय्यं करोति

 • 2

  तेषाम् अर्थबोधप्रक्रियायाम् मातृभाषा गुणात्मकभूमिकां निर्वहति।

 • 3

  शिक्षिणविधानां विस्तारार्थं मातृभाषा सहाय्यं करोति।

 • 4

  द्वितीयभाषाया: उपेक्षां कर्तुं मातृभाषा सहाय्यं करोति ।

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book