प्राथमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्वपूर्णम् अस्ति-

 • 1

  व्याकरणस्य ज्ञानम्

 • 2

  भाषासमृद्धं वातावरणम्

 • 3

  भाषाया: पाठ्यपुस्तकम्

 • 4

  बालस्य आकलनम्

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book