‘एकालाप’ द्वारा त्रयाणां उपकौशलानाम् आकलनं क्रियते -

 • 1

  स्वरलहरी (Tone), ध्वनिगुणः, गतिः

 • 2

  ध्वनिगुणः, शैली, वस्तुः प्रस्तुतिः

 • 3

  वक्त्रानुमानम्, स्वरलहरी, सन्दर्भः

 • 4

  भावभङ्गिमा, वक्त्रानुमानम् वक्तुः प्रस्तुतिः

Answer:- 1

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book