भाषाशिक्षणार्थं महत्वपूर्ण-अवस्था अस्ति -

 • 1

  यदा विद्यार्थिनः तार्किक-चिन्तनयुक्ताः भवन्ति

 • 2

  यदा छात्राः अर्थप्राप्तर्थं शब्दकोशान् द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति

 • 3

  यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्थाः भवन्ति

 • 4

  यदा बालाः भाषार्जने सक्षमाः भवन्ति

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book