सारांशं लेखितुम् आवश्यके द्वे कौशले स्तः -

 • 1

  स्वशब्दैः पाठ्यवस्तुनः पुनर्लेखनम्

 • 2

  मुख्यं सामान्यं च बिन्दु-संज्ञानम्

 • 3

  सम्यक् लेखने योजकानां प्रयोगः

 • 4

  शब्दानां स्थाने संकेतानां प्रयोगः सम्यक्लेखनम्

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book