यदा छात्राः कालस्य अवधारणं अवगन्तुं समर्थांः न भवन्ति तदा उपचारात्मकं कार्यं किं भविष्यति ?

 • 1

  सम्बद्धसूत्राणां रटनम्

 • 2

  सम्बद्धलकाराणाम् अभ्यासः

 • 3

  सन्दर्भानुगुणं भाषाभ्यासः

 • 4

  लकारानुगुणं रुपाणां पुनः पुनः स्मरणम्

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book