सततव्यापकमूल्याङ्कनान्तर्गते -

 • 1

  छात्राः सर्वदा आनन्देन कार्यनिमग्नाः भवन्ति

 • 2

  छात्राः शैक्षणिकभारं अधिकं निर्वहन्ति

 • 3

  छात्राः पूर्णतया अध्यापकानां नियन्त्रणे सन्ति

 • 4

  छात्राणां मूल्याङ्कनाकलनं नियमितरुपेण क्रियते

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book