सृजनात्मकपठनस्य उदाहरणम् -

 • 1

  सम्बद्धसूचनार्थ अन्तर्जालदर्शनम्

 • 2

  भिन्नदृष्टिकोणेन नाटकीकरणं भूमिका-निर्वहणम् पुनर्लेखनं च

 • 3

  अर्थप्राप्त्यर्थं वाचनम्

 • 4

  परामर्शनकार्यं ग्रन्थालये अधिकं करणीयम्

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book