पाठ्यवस्तु समग्रता इत्यनेनाभिप्रायः अस्ति -

 • 1

  कस्मिंश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त-सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणम्

 • 2

  दीर्घ-अनुच्छेदात् सूचनालेखनम्

 • 3

  विभिन्न-अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्परं सम्बद्धतां दर्शितुं सर्वेषा नामपदानां प्रयोगः

 • 4

  कथावर्णनानुगुणं अनुच्छेदव्यवस्था

Answer:- 3

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book