लेखनं भाषणात् भिन्नं अस्ति -

 • 1

  लेखने गतिविधि-आधारित-प्रवाहः अधिकं भवति

 • 2

  लेखने व्याकरणात्मक-संरचनायाः अधिक-सम्बन्धः न भवति

 • 3

  लेखनं प्रायः मुक्तं भवति

 • 4

  लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book