कस्यामपि संस्कृतकक्षायां अधिकाधिकं संस्कृतप्रयोगेन लाभः भवति ?

 • 1

  सहजसंस्कृतप्राप्त्यर्थं संस्कृतपरिवेशस्य निर्माणं भवति

 • 2

  छात्राः शब्दार्थान् प्राप्नुवन्ति

 • 3

  श्रुतलेखनस्य अभ्यासार्थंम् आवश्यक सोपानमिदम्

 • 4

  छात्रः व्याकरण-ज्ञानं सुगमतयावगच्छन्ति

Answer:- 1

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book