एकस्य पाठस्य पठनविषये अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्वपूर्णम् ?

 • 1

  लिखितपाठस्य अर्थप्राप्ति:

 • 2

  शुद्धोच्चारणसहितं पाठस्य उच्चै: पठनम्

 • 3

  पाठस्य प्रत्येकं शब्दस्य पठनम्

 • 4

  विरामचिन्हानाम् उपरि ध्यानम्

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book