बाला: सहजतया भाषाया: अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बाला: ________

 • 1

  ऐकान्त्येन इलेक्ट्रोनिकमाध्यमेन मुद्रितप्रसारमाध्यमेन च परिवेष्टिता: भवन्ति।

 • 2

  तस्या: भाषाया: व्याकरणिकासंरचनाभि: सह परिचिता: भवन्ति।

 • 3

  एकस्मिन् काले एकया एव भाषया परिचिता: भवन्ति।

 • 4

  अनेकाभि:भाषाभि: परिचिता: भवन्ति यासाम् उपस्थिति: तेषाम् अव्यवहिते वातावरणे अस्ति।

Answer:- 4

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book