व्याकरणं पाठयितुं निम्नलिखितेषु क: प्रभावकारी मार्ग: ?

 • 1

  एकस्य विशिष्टव्याकरण पुस्तकस्य नियमानाम् व्याकरणपाठनम्।

 • 2

  सन्दर्भानुसारं व्याकरणपाठनम् येन नियमानाम् आविष्कार: भवेत्।

 • 3

  आदौ व्याकरणनियमानां पाठनं पश्चात् उदाहरणानाम्।

 • 4

  पाठस्य अनुवादसमये व्याकरणनियमानां पाठनम्

Answer:- 2

Post your Comments

Your comments will be displayed only after manual approval.

Test
Classes
E-Book