Supertet/Ctet Series - 18

03. ‘हरीन्’ पद ‘हरि’ शब्द के किस विभक्ति तथा वचन का रूप है-

 • 1

  प्रथमा विभक्ति, बहुवचन

 • 2

  द्वितीया विभक्ति, बहुवचन

 • 3

  तृतीया विभक्ति, बहुवचन
   

 • 4

  चतुर्थी विभक्ति, द्विवचन

04. ‘पित्रा’ पद किस विभक्ति और वचन का रूप है-

 • 1

  प्रथमा विभक्ति द्विवचन

 • 2

  तृतीया विभक्ति एकवचन

 • 3

  चतुर्थी विभक्ति, एकवचन

 • 4

  सप्तमी विभक्ति, एकचवन

05. ‘धेन्वै/ धेनवे’ धेनु की विभक्ति है-

 • 1

  द्वितीया

 • 2

  तृतीया

 • 3

  चतुर्थी

 • 4

  षष्ठी

06. ‘दास्यन्ति’ इति कस्य लकारस्य, कस्य पुरुषस्य, कस्य वचन च रूपम् अस्ति-

 • 1

  लट्लकार: मध्यमपुरुष: एकवचनम्

 • 2

  लृट्लकार: प्रथमपुरुष: बहुवचनम्

 • 3

  लोट्लकार: प्रथमपुरुष: एकवचनम्

 • 4

  विधिलिङ् मध्यपुरुष: द्विवचनम्

Page 1 Of 3
Test
Classes
E-Book