Supertet/Ctet Series - 32

01. वेदत्रयी अस्ति -

 • 1

  ऋग्वेद:, यजुर्वेद: सामवेद:

 • 2

  सामवेद:, ऋग्वेद: अथर्ववेद:

 • 3

  ऋग्वेद:, शुक्लयजुर्वेद:, अथर्ववेद:

 • 4

  ऋग्वेद:, कृष्णयजुर्वेद:, सामवेद:

04. ‘NCERT’ कस्य सूक्ष्मरूपमस्ति-

 • 1

  ‘राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षा परिषद्’

 • 2

  ‘राष्ट्रीय शैषिक प्रशिक्षण परिषद्’

 • 3

  ‘राष्ट्रीय अनुसन्धान अध्येतावृत्ति परिषद्’

 • 4

  ‘राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान प्रशिक्षण परिषद्’

05. शिक्षाया: मूलभूतं सिद्धान्तम्-

 • 1

  चरित्रनिर्माणम्

 • 2

  सुखप्रदानम्

 • 3

  दु: खानां निदानम्

 • 4

  व्यक्ते: सर्वांगीणविकास:

06.  शुद्धं वाक्यम् अस्ति-

 • 1

  तौ गृहे गच्छत:

 • 2

  तौ गृहं गच्छत:

 • 3

  तौ गृहं गच्छन्ति

 • 4

  तौ गृहे गच्छसि

07.  शुद्धं वाक्यम् अस्ति-

 • 1

  तौ गृहे गच्छत:

 • 2

  तौ गृहं गच्छत:

 • 3

  तौ गृहं गच्छन्ति

 • 4

  तौ गृहे गच्छसि

08.  वचनमात्रे का विभक्ति: ?

 • 1

  तृतीया

 • 2

  प्रथमा

 • 3

  पंचमी

 • 4

  षष्ठी

Page 1 Of 2
Test
Classes
E-Book