Supertet/Ctet Series - 6

02. 'सुप्तिङ्न्तं.......पूरयत’-

 • 1

  पदं

 • 2

  अव्ययम्

 • 3

  उपसर्ग:

 • 4

  कोऽपि न

03. गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति-

 • 1

   परः सन्निकर्षः संहिता 

 • 2

   अदेङ् गुणः

 • 3

   आद् गुण:

 • 4

   वृद्धिरादैच्

04. 'लँण्' इति सूत्रे 'अँ' वर्णस्य इत्संज्ञा केन सूत्रेण भवति-

 • 1

  चुटू

 • 2

  उपदेशेऽजनुनासिक इत्

 • 3

  षः प्रत्ययस्य

 • 4

  आदिर्ञिटुडुव:

05. लोपसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति-

 • 1

  तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्

 • 2

  अदर्शनं लोप:

 • 3

   हलन्त्यम्

 • 4

   तस्य लोपः

06. प्रत्याहारसंज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति-

 • 1

  आदेश उपदेशेऽशिति

 • 2

  आदिर्ञिटुडवः

 • 3

  आदिरन्त्येन सहेता

 • 4

  लशक्वतद्धिते

07. छात्रस्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति-

 • 1

   कक्ष्यायां सर्वे च्छात्राः पर्यायेण नायकाः क्रियन्ते इति विधानेन

 • 2

   छात्रेषु अनुशासनस्य उपनिक्षेपणेन

 • 3

  स्वमौल्याङ्कने सहाध्याय्याकलने च छात्राणां समावेशनेन

 • 4

  असकृत् गृहाध्ययने नियोजनेन

08. लयः बलाघातः स्वरश्च कस्य गुणा:-

 • 1

  सङ्गीतस्वराणाम्

 • 2

   सम्भाषणभाषायाः

 • 3

  लिखितभाषायाः

 • 4

   शब्देतरभाषायाः

09. कण्ठशुद्धिः सुष्ठूच्चारणं लयः वेगः निरर्गलता चैते कस्यांशाः -

 • 1

  लेखनकौशलस्य

 • 2

  पठनकौशलस्य

 • 3

  वाचनकौशलस्य

 • 4

   कोशोपयोगकौशलस्य

10. युवच्छात्राः भाषाम् अर्जयन्ति अनेन विधानेन-

 • 1

   वास्तवजीवनसन्दर्भेषु तस्यां भाषायां व्यवहरन्ति

 • 2

   पाठ्यपुस्तकपठनं तथा उत्तरलेखनं कुर्वन्ति  व्याकरणपरीक्षासु उत्तमाङ्कार्जनम्

 • 3

   प्रश्नोत्तरकण्ठस्थीकरणम्

 • 4

   प्रश्नोत्तरकण्ठस्थीकर

Page 1 Of 3
Test
Classes
E-Book