Supertet/Ctet Series - 16

04. व्याकरणस्य लक्षणम्-

 • 1

  भाषाप्रवाह:

 • 2

  भाषाया: प्रस्तुति:

 • 3

  भाषादर्शनम्

 • 4

  भाषासिद्धान्त:

05. लेखनं भाषणात् भिन्नम् अस्ति-

 • 1

  लेखने गतिविधि-आधारित-प्रवाह: अधिकं भवति

 • 2

  लेखने व्याकरणात्मक-संरचनाया: अधिक-सम्बन्ध: न भवति

 • 3

  लेखनं प्राय: मुक्तं भवति

 • 4

  लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता

06. किशोरावस्थाया: प्रारम्भे प्रायश: बाल: प्रतीयते-

 • 1

  मनोहर: आनन्दकरश्च

 • 2

  आक्रामक: उग्रश्च

 • 3

  महत्वाकाङ्क्षी अहङ्कारी च

 • 4

  कष्टकर:, अभद्रश्च

07.  एकस्य प्रभावि- भाषापाठस्य आरम्भ:........भवति।

 • 1

  पाठस्य पाठ्यसामग्र्या: प्रस्तुतिद्वारा

 • 2

  मनोरञ्जक-गतिविधीनाम् अनुस्मरणेन अभिप्रेरणया च

 • 3

  श्यामपट्टोपरि लेखनेन

 • 4

  पाठस्य अधिगमनात्मकोद्देश्यानां सूचि-निर्माणेन

09. “रामाय” पद ‘राम’ शब्द के किस विभक्ति-वचन का रूप है-

 • 1

  द्वितीया, एकवचन

 • 2

  तृतीया, द्विवचन

 • 3

  चतुर्थी, एकवचन

 • 4

  पञ्चमी, एकवचन

Page 1 Of 3
Test
Classes
E-Book