Supertet/Ctet Series - 25

01. पठनपूर्वकार्याणि सन्ति.....

 • 1

  पाठे प्रयुक्तानां व्याकरणनियमानां व्याख्यानम्

 • 2

  विद्यार्थिनां पठनावबोधस्य आकलनम्

 • 3

  पाठसम्बद्धस्य पूर्वज्ञानस्य उद्बोधनेन छात्राणां सज्जीकरणम्

 • 4

  कठिनशब्दानाम् अर्थसूचन्

02. छात्राणां लेखनकौशलस्य आकलनार्थं शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानं दद्यात्...

 • 1

  शुद्धवर्तन्याम्

 • 2

  व्याकरणदृष्टद्या शुद्धवाक्यरचनायाम्

 • 3

  विचाराणाम् अभिव्यक्तौ

 • 4

  आलङ्कारिक- भाषाप्रयोगस्य उपरि

03. लेखनम् अस्ति ..... न तु..... 

 • 1

  फलम् प्रक्रिया

 • 2

  प्रक्रिया, हस्ताक्षराभ्यास:

 • 3

  हस्ताक्षराभ्यास: प्रक्रिया

 • 4

  प्रक्रिया, फलम्

05. द्वितीयकक्षाया: शिक्षिका ‘ताशा’ छात्राणां शब्दभण्डारवर्धने बहुबलं ददाति। शब्दभण्डारवृद्ध्यर्थ तया क: उपाय: अवलम्ब्येत-

 • 1

  प्रत्येकं नूतनस्य कठिनस्य वा शब्दस्य कृते छात्रा: शब्दकोषं पश्यन्तु

 • 2

  छात्रा: पाठे प्रत्येकं नूतनशब्दस्य अधोरेखाङ्कनं कुर्वन्तु तथा च तान् कण्ठस्थी कुर्वन्तु।

 • 3

  नूतनपाठस्य पठनात् पूर्वं छात्रै: सर्वे शब्दा: स्मर्तव्या:

 • 4

  दत्तसन्दर्भे छात्रा: नूतनशब्दानाम् अर्थनाम् अनुमानं कुर्वन्तु

06.  एकस्य पाठस्य पठनसमये अधोलिखितेषु किम् अत्यावश्यकम्-

 • 1

  पाठस्य अर्थावबोध:

 • 2

  सीघ्रतया पठनम्

 • 3

  शुद्धोच्चारणेन सह पठनम्

 • 4

  विरामचिह्नानां शुद्धतया प्रयोग:

07. ‘डिस्लेक्सिया’ इति अस्ति-

 • 1

  गणितिकविकार:

 • 2

  पठनसम्बन्धि विकार:

 • 3

  मानसिकविकार:

 • 4

  व्यावहारिकविकार:

09. कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्थ प्रतिकृति: वा कथं प्रयोग: क्रियते-

 • 1

  एतत् पुस्तकस्य अदृश्यसंकल्पनानाम् अवबोधे सहायं करोति।

 • 2

  पाठस्य रचना कठिना भवति, किन्तु तस्य चित्राणाम् अङ्कनं सरलम्।

 • 3

  पाठ्यपुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृतीनाम् उपस्थिते: इदानी चलनम् (Trend) अस्ति।

 • 4

  एतत् पाठ्यपुस्तक्म् आकर्षकं करोति।

Page 1 Of 3
Test
Classes
E-Book